Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2020

38 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua