P.V.H 1367 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2020

65 nước, 10 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết