vuong588 1693 -26
vutuan3110 1429 +26

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

40 nước, 4 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua