vuong588 1667 -25
vutuan3110 1455 +25

Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

19 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua