Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

48 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ