Kiểu: Cờ úp, 3/6/2020

59 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ