Doanhbilli 1538 +11
hamtc2003 1431 -11

Kiểu: Cờ úp, 7/6/2020

96 nước, 12 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết