Doanhbilli 1559 +10
hamtc2003 1410 -10

Kiểu: Cờ úp, 7/6/2020

34 nước, 2 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết