Kiểu: Cờ úp, 7/6/2020

91 nước, 8 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết