Canaximuoi 1511 +19
Doanhbilli 1578 -19

Kiểu: Cờ úp, 9/6/2020

98 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua