Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

58 nước, 5 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết