Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

67 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua