toanminhtri 1531 -13
Silk 1586 +13

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

61 nước, 7 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua