Binhminhmt 1541 -20
Hongts 1461 +20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ