ghost 1589 +20
Ttsd01 1674 -20

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

84 nước, 16 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ