Conlocxanh 1674 +4
Hathinh 1334 -4

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

28 nước, 2 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua