0997800424 1408 +21
Tony110201 1532 -21

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

32 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết