cuccu 1395 -15
lequanghung 1421 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

69 nước, 8 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ