Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

67 nước, 7 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết