Sumi 1585 +9
hamtc2003 1409 -9

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

78 nước, 5 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết