toanminhtri 1518 +20
Silk 1599 -20

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

34 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua