Meoluoi 1452 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 6 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua