0962799319 1476 +11
nhingihn1 1368 -11

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

50 nước, 5 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết