aaa12345 1617 +9
buxelu 1460 -9

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

10 nước, 1 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ