dadida 1679 -26

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

52 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua