Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

77 nước, 7 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua