nam140262 1421 +14
bachthuchi 1378 -14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

42 nước, 7 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ