Vietnai1966 1590 -19
vanmayvt1 1523 +19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 4 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ