CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

54 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết