Quân đen 0 0
CUPVANG 1674 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

29 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua