CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

21 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua