CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

26 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua