CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

134 nước, 14 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết