Quân đen 0 0
CUPVANG 1674 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

27 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết