CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

45 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua