CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

61 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua