Quân đen 0 0
CUPVANG 1674 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

62 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ