CUPVANG 1674 +7
hunglech18 1455 -7

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

60 nước, 8 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết