hunglech18 1448 +25
CUPVANG 1681 -25

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

34 nước, 4 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua