CUPVANG 1656 +8
hunglech18 1473 -8

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

64 nước, 9 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua