CUPVANG 1664 -18
nghiatq 1630 +18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

45 nước, 5 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua