nghiatq 1648 +16
CUPVANG 1646 -16

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

40 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ