Phanvanloc 1639 +18
Vanhai1980 1677 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

84 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua