Langdu23 1434 +20
Matnai6688 1516 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 2 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết