Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 3 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua