hoanganh2 1519 -15
tieungao.up 1532 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 18 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua