hamtc2003 1366 -11
son65 1472 +11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

101 nước, 9 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết