Matnai6688 1496 -18
Langdu23 1454 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 2 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết