ngoc53 1606 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 17 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua