5864444 1049 -3
bodboy98 1409 +3

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

93 nước, 11 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết